• ឥណទាន

ជារឿយៗ នៅពេលមានឱកាសពង្រីកអាជីវកម្ម លោកអ្នកតែងតែត្រូវការសាច់ប្រាក់ជាបន្ទាន់ នៅក្នុងដៃតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ យើងតែងតែយល់ច្បាស់ ពីភាពចំបាច់នៃតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ទោះជាលោកអ្នកត្រូវការទុនបង្វិល សម្រាប់ពង្រីកអាគារពាណិជ្ជកម្ម ទិញឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈអាជីវកម្ម ឬក៏ដេញថ្លៃគម្រោងផ្សេងៗសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មក៏ដោយ។ សេវាឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើង នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវដំណោះស្រាយដ៏ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល ក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ពីពេលមួយទៅពេលមួយ អ្នកនឹងត្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់ទាញយកប្រយោជន៍ពេលមានឱកាសហុចឲ្យដោយមិនបានគិតទុកមុន ប៉ុន្តែពេលខ្លះ ប្រាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ ទំហំដ៏ធមនោះឡើយ។ មិនថា សម្រាប់អាជីវកម្ម ឬការប្រើប្រាស់ផ្តាល់ខ្លួន ឥណទានវិបាករូបរបស់ CIMB ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវអ្វីដែលល្អសម្រាប់សំណាញ់សុវត្ថិភាពនៃសាច់ប្រាក់បន្ថែមដែលបម្រុងទុក ហើយ ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវឥណទានដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់តម្រូវលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨