• គណនីរូបិយប័ណ្ណបរទេស

ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេស ដូចជាការបង់ប្រាក់ដល់ដៃគូរអាជីវកម្មក្រៅប្រទេស គណនីចរន្តរូបិយប័ណ្ណបរទេស គឺជាដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់អ្នក។

គណនីមានកាលកំណត់រូបិយប័ណ្ណបរទេមានភាពប្រសើរបំផុត សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទូទៅជាអន្តរជាតិ ឬសន្សំទុនសម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេស។

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨