• គណនីចរន្ត

មានមូលប្បទានបត្រ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការទូទាត់ធំៗបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈមូលប្បទានបត្រ

មិនមានកម្រៃសេវាសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក នៅក្នុងធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីឡើយ

ងាយស្រួលក្នុងការដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន អេ ធី អិម ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

ទទួលបានរបាយការណ៍គណនីប្រចាំខែ ដោយមិនគិតថ្លៃ

ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារតាមអ៊ីនធើណេត

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់បើកគណនីដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដែលបានអនុញ្ញាតដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ភាគទុនិក និងដៃគូរកស៊ី
  • សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្ម វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន និងបណ្ណប៉ាតង់
  • សូមដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ១ ០០០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម
សេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ ១០ដុល្លារអាមេរិក
ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឥតគិតថ្លៃ
មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក ៥ដុល្លារអាមេរិក
បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី) ១០ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃគណនីអសកម្ម ៥ដុល្លារអាមេរិក
ផ្លាស់ប្តូរគម្រូហត្ថលេខា ឬលក្ខខណ្ឌ ៥ដុល្លារអាមេរិក
កម្រៃប្រចាំឆ្នាំរបស់កាត ATM ៦ដុល្លារអាមេរិក
លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ (២ ច្បាប់) ១០ដុល្លារអាមេរិក
របាយការណ៍ធនាគារប្រចាំខែ ឥតគិតថ្លៃ
របាយការណ៍បន្ថែម  
​   ≤ ១ ឆ្នាំ ២ដុល្លារអាមេរិក
   > ១ ឆ្នាំ ៥ដុល្លារអាមេរិក
ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨