គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

 រយៈពេលតម្កល់ អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

១ ខែ

១,០០%

៣ ខែ

២,២៥%

៦ ខែ

៣,២៥%

១២ ខែ

៤,០០%

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រាក់រៀល

 រយៈពេលតម្កល់ អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

១ ខែ

៣,៥០%

៣ ខែ

៤,២៥%

៦ ខែ

៥,២៥%

១២ ខែ

៦,០០%

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។