• ការគាំទ្រ

ផ្ញើមតិយោបល់ ឬសំណួរ
លោកអ្នកអាចផ្ញើមតិ ឬយោបល់ណាមួយមកកាន់យើងខ្ញុំ ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណូមពរ យើងនឹងរីករាយក្នុងការទទួល ដើម្បីការកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានយោបល់ដែលទាក់ទងនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្ម លោកអ្នកអាចផ្ញើមតិ ឬយោបល់នោះមកកាន់យើងខ្ញុំ ហើយយើងនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយសំណួរទាំងនោះ។ សូមចុចនៅទីនេះ

រាយការណ៍ពីអ៊ីមែល ឬវេបសាយក្លែងបន្លំ
ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអ៊ីមែល ដែលសង្ស័យ និងអះអាងថាមកពីយើងខ្ញុំ សូមផ្ញើមកកាន់ customercare@cimb.com.kh ហើយបន្ទាប់មកលុបអ៊ីមែលនោះភ្លាម។ សូមចំណាំថា ធនាគារយើងខ្ញុំ នឹងមិនផ្ញើអ៊ីមែលណាមួយ ដែលស្នើសុំអតិថិជន ចុចលើតំណដែលបានផ្តល់ ក្នុងអ៊ីមែលនោះ។

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨
ជំនួយ និងការគាំទ្រ
ស្វែងយល់បន្ថែម