• ប័ណ្ណឥណទាន

រីករាយនឹងបុព្វសិទ្ធិពិសេស ជាមួយប័ណ្ណឥណទាន CIMB Preferred Visa Platinum​ ក្នុងតំបន់អាស៊ាន

កាន់តែខិតជិតក្តីសុបិន្តវិស្សមកាលរបស់លោកអ្នក រាល់ពេលទិញទំនិញ និងបរិភោគអាហារ ដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa Gold

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨