• គណនីចរន្ត

អាចធ្វើការទូទាត់ធំៗបានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈមូលប្បទានបត្រ

ងាយស្រួលក្នុងការដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន អេ ធី អិម ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

ទទួលបានរបាយការណ៍គណនីប្រចាំខែ ដោយមិនគិតថ្លៃ

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់បើកគណនីដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬលិខិតឆ្លងដែន  និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស )
  • សូមដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

ប្រភេទសេវាកម្ម កម្រៃសេវាកម្ម

កម្រៃសេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំ

១០ ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីនៅក្នុងសាខា ឬទៅកាន់សាខាផ្សេងរបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី

ឥតគិតថ្លៃ

បណ្ណអេធីអិមប្រចាំឆ្នាំ

៦ ដុល្លារអាមេរិក

បិទគណនី (អំឡុងពេល ៦ខែ នៃការបើកគណនី)

១០ ដុល្លារអាមេរិក

មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក

៥ ដុល្លារអាមេរិក

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook