• សេវាទូទាត់រហ័ស FAST

សេវាទូទាត់រហ័ស FAST ជាសេវាផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិក ដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបង្កើតឡើង ដោយសហការជាមួយនឹងធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា។

FAST ផ្តល់ជូនលោកអ្នកសេវាទូទាត់ឆ្លងស្ថាប័ន ដែលរហ័សទាន់ចិត្ត មានសុវត្ថិភាព និង តំលៃសមរម្យ ។ លោកអ្នកអាចផ្ញើ ឬទទួលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗ ពីស្ថាប័នជាសមាជិក រហូតដល់ ៤០លានរៀលក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ។

  • ផ្ទេរប្រាក់ជាលុយរៀលភ្លាមៗ និងមានសុវត្ថិភាព
  • បណ្តាញទូលំទូលាយនៅតាមធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅប្រទេសកម្ពុជា
  • តំលៃសមរម្យ

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាទូទាត់រហ័ស FAST ចេញពីគណនីសន្សំ ឬគណនីចរន្ត។ ប្រសិនលោកអ្នកមិនទាន់មានគណនី សូមភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗសំរាប់បើកគណនីថ្មី ដូចខាងក្រោម៖

  • អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • សម្រាប់ជនបរទេស៖ លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ
  • សូមដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ៥០០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

បរិមាណជាប្រាក់រៀល កម្រៃសេវាជាប្រាក់រៀល
ផ្ទេរប្រាក់ចេញតាម FAST  

0 - 4,000,000

4,000

4,000,001 - 20,000,000

8,000

20,000,001 - 40,000,000

12,000
ផ្ទេរប្រាក់ចូលតាម FAST  

អតិបរមា 40,000,0000

មិនគិតកម្រៃ

ធនាគារពាណិជ្ជ

ABA Bank

ICBC Bank

ACLEDA Bank

Kasikorn Bank

ANZ Royal Bank

Kookmin Bank

Bangkok Bank

Krung Thai Bank

Bank of China (Hong Kong)

Maybank

Bank of India

MB Bank

BIDC Bank

Mega International Commercial Bank

Booyoung Khmer Bank

Mekong Bank

BRED Bank

Phillip Bank

Cambodia Asia Bank

Phnom Penh Commercial Bank

Cambodia Post Bank

RHB Indochina Bank

Cambodian Commercial Bank

Sacombank

Cambodian Public Bank

Sathapana Bank

Canadia Bank

SHB

Cathay United Bank

Shinhan Khmer Bank

CIMB Bank

Taiwan Cooperative Bank

First Commercial Bank

Union Commercial Bank

Foreign Trade Bank

Vattanac Bank

Hong Leong Bank

Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)

 

ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

AMK MFI

LOLC Cambodia

AMRET MFI

PRASAC MFI

Hattha Kaksekar Limited

Vision Funds

KREDIT MFI

 



តារាងសមាជិកខាងលើត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

Call Our Customer Contact Centre:
+855 (0) 23 988 388