• សេវាផ្ទេរប្រាក់

បញ្ជូនប្រាក់របស់អ្នក តាមរយៈវិធីសាស្រ្តនៃការផ្ទេរប្រាក់ឆាប់ ដ៏រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នា គ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញពិភពលោក។

 

 

SpeedSend គឺជាមធ្យោបាយផ្ទេរប្រាក់មួយ​ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនបុគ្គល ផ្ញើនិងទទួលប្រាក់ រួមមានទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី និងការប្រមូលសាច់ប្រាក់។

សេវាទូទាត់រហ័ស FAST ជាសេវាផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិក ដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបង្កើតឡើង ដោយសហការជាមួយនឹងធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា។ 

ទំនាក់ទំនងមកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន:
+855 (0) 23 988 388
ចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុក
Facebook