• គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រាក់រៀល

មានជម្រើសច្រើនក្នុងការទទួលបានការប្រាក់ ទៅតាមការជ្រើសរើសរយៈពេលតម្កល់ផ្សេងៗ (១ខែ ២ខែ ៦ខែ ឬ ១២ខែ)

ទទួលបានអត្រាការប្រកួតប្រជែង រហូតដល់ ៦%

មិនគិតកម្រៃលើសេវារដ្ឋបាល សម្រាប់ការដកប្រាក់មុនកាលកំណត់

មិនគិតតម្លៃផ្ទេរប្រាក់តាមគណនី (ទៅកាន់គណនីចរន្ត ឬគណនីសន្សំផ្ទាល់ខ្លួន)

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ីណាមួយ ដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួន សម្រាប់បើកគណនីដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដែលបានអនុញ្ញាតដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ ភាគទុនិក និងដៃគូរកស៊ី
  • សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្ម វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកក្រុមហ៊ុន និងបណ្ណប៉ាតង់
  • សូមដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា ២.០០០.០០០ រៀល សម្រាប់បើកគណនី

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

 រយៈពេលតម្កល់ អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

១ ខែ

៣,៥០%

៣ ខែ

៤,២៥%

៦ ខែ

៥,២៥%

១២ ខែ

៦,០០%

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨