លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម ១,១ដុល្លារអាមេរិក ពីប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa contactless

លក្ខណៈពិសេស

  • មិនគិតកម្រៃសេវា ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយកកាតថ្មី (កម្រៃសេវាបច្ចុប្បន្ន ១០ដុល្លារអាមេរិក)
  • ទទួលបានទឹកប្រាក់ ១,១ដុល្លារអាមេរិក ដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីម្ចាស់ប័ណ្ណដោយផ្ទាល់ បន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាប័ណ្ណ contactless ដោយជោគជ័យ
  • រីករាយនឹងការផ្ដល់ជូនកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗទៀតពីប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa