លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

ឈ្នះទឹកប្រាក់ ១១ដុល្លារអាមេរិក

នៅពេលលោកអ្នកទូទាត់ទំនិញតាមប័ណ្ណ Visa contactless ចាប់ពី ២០០ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅ។

លក្ខណៈពិសេស

  • ផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ ១១ដុល្លារអាមេរិក ដោយផ្ទេរទៅគណនីម្ចាស់ប័ណ្ណផ្ទាល់
  • មានសុពលភាពសម្រាប់តែប័ណ្ណ Visa contactless ថ្មី និងប័ណ្ណ Visa contactless ប្តូរថ្មី
  • ធ្វើប្រតិបត្តិការដំបូង ជាមួយប័ណ្ណ Visa contactless ថ្មី ឬប័ណ្ណ Visa contactless ប្តូរថ្មី ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ​>= ២០០ដុល្លារអាមេរិក