លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

កម្មវិធីពិសេស

ឈ្នះទឹកប្រាក់ ២២ដុល្លារអាមេរិក

នៅពេលទូទាត់តាមប័ណ្ណឥណទាន CIMB Visa ចាប់ពី ៥០ដុល្លារអាមេរិក ហើយទទួលបានលេខកូដអនុម័តខាងចុងពីរខ្ទង់លេខ ២២ [XXXX២២]។

លក្ខណៈពិសេស

  • ទឹកប្រាក់ ២២ដុល្លារអាមេរិក នឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីម្ចាស់ប័ណ្ណដោយផ្ទាល់
  • ធ្វើប្រតិបត្តិការដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី ៥០ដុល្លារអាមេរិកឡើង
  • ទទួលបានលេខអនុម័តពីរខ្ទង់ចុងក្រោយលេខ ២២​ [xxxx២២]
  • មានសុពលភាពទាំងប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស