លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ហេតុអ្វីបានជាធនាគារមានកំណត់ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា?

ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមាគឺ ១០០,០០០ដុល្លា។អតិថិជនអាចដាក់ប្រាក់បានច្រើនជាងនេះ ប៉ុន្តែវាតម្រូវអោយមានការអនុម័តពីនាយក សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល យោងតាមករណីនីមួយៗ។ មូលហេតុដែលធនាគារដាក់កម្រិតនេះគឺដោយសារតែយើងរៀបចំគណនីកុមារ សម្រាប់តម្រូវការរបស់កុមារនាពេលអនាគត និងមានផ្តល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងអត្រាសន្សំធម្មតា។ ប្រសិនបើអតិថិជនដាក់ប្រាក់ចំនួនច្រើនជាង ១០០,០០០ ដុល្លា នោះវាប្រហែលជាអាចមានគោលបំណងផ្សេងក្រៅពីតម្រូវការរបស់កុមារ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?