លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

ហេតុអ្វីបានជាមានថ្លៃសេវាដកបា្រក់ពីគណនីសន្សំកុមារ?

គណនីកុមារមានបំណងដើម្បីគណនីសន្សំរយៈពេលវែងជាមួយនឹងការទទួលបានការការពារសម្រាប់តម្រូវការនាពេលអនាគតរបស់កុមារ។ វាជាកូនជ្រូកសន្សំប្រាក់សម្រាប់អនាគត។ បំបែកកូនជ្រូកសន្សំនឹងធ្វើអោយមានចំណាយតូចមួយកើតមាន។ វាជាហេតុផលមួយដែលមិនចូលរួមលើកទឹកចិត្តអោយមានការដកលុយសម្រាប់តម្រូវការចំណាយប្រចាំថ្ងៃជាញឹកញាប់។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ មាតាបិតាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់គណនីសន្សំជំនួស។


គណនីកុមារ គឺល្អប្រសើរជាជាងផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតខ្លះ ដូចជាEduSave ពីព្រោះលក្ខខណ្ឌនៃការដកប្រាក់មានភាពតឹង និងអត្រាការប្រាក់ដែលទទួលបានពីគណនីសន្សំកុមារគឺល្អជាងគេ។ ធនាគារខ្លះបិទ ការដកប្រាក់រហូតដល់កុមារឈានចូលដល់ខួបកំណើតទី១៨ ឬអនុញ្ញាតអោយយដកប្រាក់បានក្នុងករណីមានជម្ងឺតែប៉ុណ្ណោះ។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?