លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើឯកសារសំខាន់ណាខ្លះដែលតម្រូវសម្រាប់បើកគណនីកុមារ?

  • កុមារអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំ៖ មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត ឬសៀវភៅគ្រួសារ

  • មាតាបិតា/អាណាព្យាបាល៖ មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន ឬឯកសារផ្សេងៗដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងស្រុក

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?