លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

 • គោលដៅជីវិត
 • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
 • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
 • កម្មវិធីពិសេស
 • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
 • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើកម្រៃសេវាផ្សេងៗរបស់គណនីកុមារមានអ្វីខ្លះ?

 • សេវាដកប្រាក់៖ ៥ដុល្លារ

 • ការផ្លាស់ប្តូរសៀវភៅសន្សំដែលបាត់៖ ៥ដុល្លារ

 • ការបិទគណនី ក្នុងកំឡុង ៦ ខែចាប់ពីពេលបើក៖ ១០ ដុល្លារ

 • សេវាលើអសកម្មទំហំពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយពេលគណនីក្លាយជាគណនីអសកម្ម៖ ៥ ដុល្លារ

 • សមតុល្យអប្បបរមាគណនី៖ ១ដុល្លារក្នុងមួយខែ

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?