លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើគណនីសន្សំកុមារខុសពីគណនីសន្សំមានកាលកំណត់ស៊ីអាយអិមប៊ីយ៉ាងដូចម្តេច?

 

គណនីកុមារ

គណនីសន្សំមានកាលកំណត់ស៊ីអាយអិមប៊ី

អត្រាការប្រាក់

១,៦៨%ក្នុងមួយឆ្នាំ។

រហូតដល់៤%ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ដុល្លាអាមេរិក

រហូតដល់៦%ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រៀល

ប្រាក់សន្សំដំបូង

១០០​ដុល្លារ

៥០០ដុល្លារសម្រាប់បុគ្គល

១.០០០ ដុល្លារសម្រាប់អបុគ្គល

ទំហំ

ឥតកំណត់

ឥតកំណត់

លក្ខខណ្ឌ

ទំហំ>១០០.០០០ ដុល្លា តម្រូវអោយមានការអនុម័តពីនាយក សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល

ប្រាក់សន្សំច្រើនត្រូវការការអនុម័តពីធនាគារ

គោលបំណង

អនាគតរបស់កុមារមានដូចជា ការថែទាំសុខភាព ​និងការសិក្សា

មានចំណូលថេររយៈពេលវែង

ពិសេស

ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃ 2ដង នៃសមតុល្យគណនីកុមារ និងរហូតដល់ ១០០,០០០ ដុល្លា

មិនមាន

អត្រាការប្រាក់ទទួលបាន

បង្គរាល់ថ្ងៃ ដាក់ប្រាក់សន្សំរាល់ខែ

បង្គរាល់ថ្ងៃ ដាក់ប្រាក់សន្សំនៅរាល់កាលកំណត់

ពន្ធលើអត្រាការប្រាក់

៤% សម្រាប់និវាសនជន

១៤%សម្រាប់អនិវាសនជន

៦%សម្រាប់និវាសនជន

១៤%សម្រាប់អនិវាសនជន

ដកប្រាក់

គ្រប់ពេល (ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល ៥ដុល្លា)

នៅពេលដល់កាលកំណត់

បែបបទនៃប្រតិបត្តិការ

សៀវភៅសន្សំ

វិញ្ញាបណ្ណបត្របញ្ញើមានកាលកំណត់

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?