លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើគណនីកុមារប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងគណនីសន្សំកុមារដែលផ្តល់ដោយធនាគារផ្សេងយ៉ាងដូចម្តេច?

  • អត្រាការប្រាក់សន្សំខ្ពស់ ១.៦៨%ក្នុងមួយឆ្នាំ។

  • ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃ

  • ដកប្រាក់បានគ្រប់ពេល

  • ដាក់ប្រាក់បានគ្រប់ពេល

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?