លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើមាតាបិតាដាក់ប្រាក់សន្សំចូលក្នុងគណនីកុមារដោយរបៀបណា?

មាតាបិតា ឬអ្នកណាម្នាក់អាចដាក់ប្រាក់នៅសាខាស៊ីអាយអិមប៊ី ឬតាមរយៈ ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ ទៅកាន់លេខគណនីគណនីកុមារ។ លេខគណនីត្រូវបានព្រីននៅលើសៀវភៅសន្សំ។ពួកគេក៏អាចផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីសន្សំស៊ីអាយអិមប៊ីទៅ គណនីកុមារ តាមទូអេធីអិមធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី (ដោយឥតគិតថ្លៃ) ឬផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគារផ្សេងទៀតតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក (អាចមានគិតកម្រៃសេវាផ្ទេរ)។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?