លោកអ្នកកំពុងតែនៅក្នុង

  • គោលដៅជីវិត
  • សេវាកម្មធនាគារ ប្រចាំថ្ងៃ
  • ប្រើសេវាធនាគារយើងខ្ញុំ
  • កម្មវិធីពិសេស
  • ជំនួយ និង ការគាំទ្រ
  • តំណ​ភ្ជាប់​រហ័ស
វិធីសាស្រ្តសន្សំ
រៀបចំផែនការសម្រាប់ អនាគតរបស់ខ្ញុំ
គន្លឹះធ្វើដំណើរ
គណនី
ប័ណ្ណឥណទាន
ហិរញ្ញប្បទាន
សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់
ឧបករណ៍
កម្មវិធីពិសេសថ្មីៗ
អត្រា និង ការបង់ប្រាក់
សំណួរ ដែលសួរញឹកញាប់

តើកុមារអាចដកប្រាក់ចេញពីគណនីបានដែរឬទេ?

កុមារមិនត្រូវបានអនុញ្ញតអោយដកប្រាក់ពីគណនីសន្សំកុមារទេ។ មានតែមាតាបិតាតែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទិ្ធក្នុងការចូលប្រើប្រាស់។ នៅពេលដែលកុមារឈានចូលដល់ខួបកំណើតទី១៨ គណនីកុមារនឹងត្រូវបានប្តរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាគណនីសន្សំធម្មតាក្រោមឈ្មោះរបស់គាត់ផ្ទាល់។ ធនាគារនឹងចេញកាតអេធីអិមសម្រាប់គាត់ដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់។

កំពុងស្វែងរកសំណួរបន្ថែម?