គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

 រយៈពេលតម្កល់ អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

១ ខែ

១,៥០%

៣ ខែ

២,២៥%

៦ ខែ

៣,២៥%

១២ ខែ

៤,០០%

អាត្រាការប្រាក់ខាងលើអាចនឹងមានការកែប្រែដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។