សេវាផ្ទេរប្រាក់

សេវាផ្ទេរ Telegraph

សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី និងគណនី

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម

មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក

៥ ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារមួយទៀត

០,១០% ឬទាបបំផុត ៥ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី នៅក្នុងសាខា

ឥតគិតថ្លៃ

ការរំសាយមូលប្បទានបត្រ

១០ដុល្លារអាមេរិកសេវាផ្ទេរប្រាក់លក្ខណៈអន្តរជាតិ

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម

ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

 

១-  សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី និងថៃ

   

​​     i)       < ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

     ii)       ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

 

 

 

១៨ ដុល្លារអាមេរិក

០,១៧% + ១៥ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

២- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសដទៃ

០,២០% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) + ២០ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល

 

០,០៥% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក)

សេវាផ្ទេរប្រាក់ SpeedSend

ចំនួនទឹកប្រាក់ កម្រៃសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីន កម្រៃសម្រាប់មិនមែនប្រទេសហ្វីលីពីន

១០ - ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០ ដុល្លារអាមេរិក

១.០០០,០១ - ៣.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៣០ ដុល្លារអាមេរិក

៦០ ដុល្លារអាមេរិក

៣.០០០,០១ - ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៧០ ដុល្លារអាមេរិក

១៤០ ដុល្លារអាមេរិក