សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

អត្រាផ្ទេរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណបរទេស តាម Telegraph

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែំ កក្កដា​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ២០១៧

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា លក់ចេញ ទិញចូល
រៀលខ្មែរ កម្ពុជា 1USD 4030 4152
ថៃបាត ថៃ 1USD 33.06 33.89
ដុល្លារសិង្ហបុរី សិង្ហបុរី 1USD 1.3456 1.3796
ដុល្លារហុងកុង ហុងកុង 1USD 7.7399 7.8805
យ៉េនជប៉ុន ជប៉ុន 1USD 110.54 113.34
យូរ៉ូ អឺរ៉ុប 1EUR 1.1788 1.1496
ផោនអង់គ្លេស អង់គ្លេស 1GBP 1.3188 1.2862
ហ្វ្រង់ស្វីស ស្វីស 1USD 0.9386 0.9672
ដុល្លារអូស្រ្តាលី អូស្រ្តាលី 1AUD 0.8027 0.7829
ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន ញូវហ្ស៊ីលែន 1NZD 0.7523 0.7337
ដុល្លារកាណាដា កាណាដា 1USD 1.2359 1.2671

ប្រទេស

ប្រទេស