សេវាផ្ទេរប្រាក់ Telegraph

អត្រាផ្ទេរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណបរទេស តាម Telegraph

អត្រាកំណត់ចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៧

រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេស ឯកតា លក់ចេញ ទិញចូល
រៀលខ្មែរ កម្ពុជា 1USD 3949 4069
ថៃបាត ថៃ 1USD 34.56 35.43
ដុល្លារសិង្ហបុរី សិង្ហបុរី 1USD 1.4017 1.4372
ដុល្លារហុងកុង ហុងកុង 1USD 7.6918 7.8315
យ៉េនជប៉ុន ជប៉ុន 1USD 112.17 115.01
យូរ៉ូ អឺរ៉ុប 1EUR 1.0679 1.0415
ផោនអង់គ្លេស អង់គ្លេស 1GBP 1.2658 1.2346
ហ្វ្រង់ស្វីស ស្វីស 1USD 0.9934 1.0237
ដុល្លារអូស្រ្តាលី អូស្រ្តាលី 1AUD 0.7773 0.7773
ដុល្លារញូវហ្ស៊ីលែន ញូវហ្ស៊ីលែន 1USD 0.7254 0.7074
ដុល្លារកាណាដា កាណាដា 1USD 1.2962 1.3290

ប្រទេស

ប្រទេស