• សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស - 18 ដុល្លារអាមេរិក

រីករាយនឹងសេវាផ្ទេរប្រាក់ ជាមួយធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ជុំវិញពិភពលោក៖

ផ្ញើប្រាក់បានរហូតដល់ 10,000 ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ញើរូបិយប័ណ្ណច្រើនប្រភេទ ជាមួយអត្រាប្តូរប្រាក់ដ៏ល្អ

ពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨