• រៀបចំគម្រោងអនាគតរបស់អ្នក - 7,99% ក្នុងមួយឆ្នាំ

អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 7,99% ក្នុង1ឆ្នាំ

អាចទទួលបានឥណទាន រហូតដល់ 20ឆ្នាំ

ប្រាក់កម្ចីបន្ថែម រហូតដល់ 50,000ដុល្លារ

ទំហំឥណទាន 80% ក្នុងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ

សូមទាក់ទងមកកាន់គ្រប់សាខារបស់ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ណាមួយ ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
  • កិច្ចសន្យាទិញលក់អចលនទ្រព្យ និងឯកសារបញ្ជាក់ពីចំណូល ដូចជាលិខិតបញ្ជាក់ការងារ បង្កាន់ដៃបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ របាយការណ៍គណនី
    និង/ឬ ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
  • អ្នកស្នើសុំឥណទានអាចជាឯកត្តបុគ្គល ឬសហកម្មសិទ្ធិ ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ
  • អ្នកស្នើសុំឥណទាន ត្រូវជានីតិជន ដែលមានអាយុចាប់ទី ១៨ ដល់ ៦៥ឆ្នាំ
ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨