• សេវាផ្ទេរប្រាក់​ Telegraph

ទទួលបានសុវត្ថិភាព និងរហ័សទាន់ចិត្ត សម្រាប់ការផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស

មានបណ្តាញធនាគារជាដៃគូ និងសាខានៅក្រៅប្រទេសច្រើន

អាចផ្ញើប្រាក់ជារូបិយបណ្ណផ្សេងៗ ទៅកាន់ទីកន្លែងជាច្រើនលើពិភពលោក

សូមអញ្ចើញទៅកាន់សាខាធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ហើយត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

  • លិខិតសម្គាល់ខ្លួនណាមួយ ដូចជាអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លិខិបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ឬលិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតអនុញ្ញាតការងារ (សម្រាប់ជនបរទេស)
  • ផ្តល់ព័ត៌មានអ្នកទទួល ដូចជាឈ្មោះ លេខអត្តសញ្ញាណបណ្ណ លេខគណនីរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ និង/ឬ ព័ត៌មានទាក់ទងផ្សេងៗទៀត (បើចាំបាច់)។

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើលោកអ្នកអស់ពីសមត្ថភាព។

សេវាផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី និងគណនី

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម

មូលប្បទានបត្រ ចំនួន ២៥សន្លឹក

៥ ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារមួយទៀត

០,១០% ឬទាបបំផុត ៥ដុល្លារអាមេរិក

ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី នៅក្នុងសាខា

ឥតគិតថ្លៃ

ការរំសាយមូលប្បទានបត្រ

១០ដុល្លារអាមេរិកសេវាផ្ទេរប្រាក់លក្ខណៈអន្តរជាតិ

ផលិតផល កម្រៃសេវាកម្ម

ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

 

១-  សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី និងថៃ

   

​​     i)       < ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

     ii)       ១០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

 

 

 

១៨ ដុល្លារអាមេរិក

០,១៧% + ១៥ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

២- សេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញទៅប្រទេសដទៃ

០,២០% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក) + ២០ ដុល្លារអាមេរិក (តម្លៃខ្សែកាប)

សេវាផ្ទេរប្រាក់ចូល

 

០,០៥% (ទាបបំផុត ៥ ដុល្លារអាមេរិក)
ទូរសព្ទមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
+៨៥៥ (០) ២៣ ៩៨៨ ៣៨៨